Username :
Password :
 
สมัครเรียน
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
Free Website Counter  
 
 
 
..
 
 
 
สถานะ :: พร้อมเรียน New!!

• Differences between Minerals and Rocks (ความแตกต่างระหว่างแร่กับหิน)
• Composition and Structure of Minerals (องค์ประกอบและโครงสร้างของแร่)
• Properties of Minerals (คุณสมบัติของแร่)
• The Rock Cycle (วัฏจักรหิน)
• Formation and Classification of Igneous Rocks (กระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดของหินอัคนี)
• Formation and Classification of Sedimentary Rocks (กระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดของหินตะกอน)
• Formation and Classification of Metamorphic Rocks (กระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดของหินแปร)

 
 
สถานะ :: พร้อมเรียน

• Distinguish between weathering and erosion (ความแตกต่างของการผุพังกับการกัดกร่อน)
• Mechanical and Chemical weathering of rocks (การผุพังทางกายภาพกับทางเคมีของหิน)
• Erosional and depositional features of running water (ลักษณะการกัดกร่อนและการตกตะกอนของการไหลของน้ำ)
• Floods and flood controls (อุทกภัยและการควบคุมอุทกภัย)
• Glaciers (ธารน้ำแข็ง)
• Processes by which glaciers erode and glacial erosional (กระบวนการกัดเซาะและการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง)
• Depositional features of glaciers (ลักษณะการสะสมตัวของธารน้ำแข็ง)
• Wind erosion, wind deposites (การกัดกร่อนและการสะสมตัวโดยลม)
 
 
สถานะ :: พร้อมเรียน

• Evidence for continental drift and plate tectonic theory (หลักฐานของทวัปเลื่อนและทฤษฏีการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก ) 
• The world distribution of volcanoes and earthquakes (กระจายตัวของภูเขาไฟและการเกิดแผ่นดินไหวของโลก)
• Diverging, sliding and converging plate boundaries (แนวรอยต่อแผ่นเปลือกโลกแบบแยกจากกัน แบบชนกันและเกยกัน และแบบเคลื่อนที่สวนกัน)
• Magma and lava : the comparison (จากแมกม่าสู่ลาวา)
• Different types of volcanoes: composite, shield, cinder (การจำแนกชนิดของภูเขาไฟ) 
• Intrusive igneous features (หินอัคนีแทรกซ้อน) 
• The occurrence and nature of geysers and hot springs (น้ำพุร้อนและกีย์เซอร์)

 
 
สถานะ :: พร้อมเรียน

• An earthquake : the description (แผ่นดินไหวคืออะไร)
• Elastic Rebound Theory (ทฤษฎีการยืด-หด) 
• The properties of P, S and L waves (คลื่นผิวพื้นและคลื่นหลัก) 
• Locate epicenter of an earthquake (จุดเหนือศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวหรือเอพิเซนเตอร์) 
• Distinguish between earthquake magnitude and earthquake damage (ขนาดของแผ่นดินไหว) 
• How a seismograph works (เครื่องตรวจแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวทำงานอย่างไร) 
• The earthquake effects and methods of preparedness (การเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว) 


 
 
สถานะ :: พร้อมเรียน

• The general pattern of major currents in the ocean (รูปแบบโดยทั่วไปของกระแสน้ำหลักๆ ในมหาสมุทร)
• Relate ocean currents with world climates (ความสัมพันธ์ของกระแสน้ำในมหาสมุทรกับสภาพของอากาศโลก)
• Physical and chemical properties of sea water (คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำทะเล)
• Typical ocean floor (ลักษณะของพื้นมหาสมุทร)
• The processes by which waves erode (กระบวนการกัดเซาะโดยคลื่น)
• Erosional and depositional features of waves (ลักษณะการกัดเซาะและการเกิดตะกอนของคลื่น)
 
 
สถานะ :: พร้อมเรียน

• Components of the Atmosphere (ส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศ)
• Height and Structure of the Atmosphere (ความสูงและโครงสร้างของชั้นบรรยากาศ)
• The Effects of the Sun's Radiation on the Atmosphere (ผลจากการแผ่รังสีและความร้อนจากดวงอาทิตย์ในชั้นบรรยากาศ)
• Identify Three Basic Types of Clouds (จำแนกประเภทของเมฆทั้ง 3 ชนิด)
• Air Masses and their Weather Patterns (มวลอากาศและกาลอากาศ)
• Warm and Cold Fronts (แนวปะทะอากาศของมวลอากาศอบอุ่นและเย็น)
• Air Pressure and Wind (ความกดอากาศและลม)
• Wind Circulation Patterns of Earth (ลักษณะทิศทางการไหลเวียนของอากาศและการแพร่กระจายของลมในโลก)
 
 
สถานะ :: พร้อมเรียน

• Relative and absolute time (การบอกอายุเชิงเปรียบเทียบและการบอกอายุเป็นตัวเลข) 
• Apply principles of relative dating to interpretation of geological sequences
  (การนำหลักบอกอายุเปรียบเทียบมาใช้ในการอธิบายลำดับการเกิดทางธรณีวิทยา)
 
• The process of absolute dating by means of radioactive elements ( การบอกอายุเป็นตัวเลข (การบอกอายุสมบูรณ์)  
   ด้วยการใช้สารกัมมันตรังสี )
 
• The process of fossil formation (การกำเนิดของซากดึกดำบรรพ์)   
• Geologic time scale (ยุคทางธรณีวิทยา)

 
 
สถานะ :: พร้อมเรียน New!!

• Major characteristics of the Sun (ลักษณะของดวงอาทิตย์)
• Kepler’s laws for orbiting bodies (กฎวงโคจรของดวงดาวของเคปเลอร์)
• The general features of the following components of the solar system
   : the 9 planets, comets,  meteoroids, asteroids, planetary satellites (moons) (ลักษณะของดาวฤกษ์ในระบบสุริยจักรวาล)

• Origin of the solar system (กำเนิดระบบสุริยจักรวาล)
• Life cycle of stars (วงจรชีวิตของดวงดาว)
• Measuring distances to stars (หลักการวัดระยะทางของดาวฤกษ์)
• Stellar brightness, color and temperature (ความสว่าง สี และอุณหภูมิของดาวฤกษ์แต่ละชนิด)
• Classify stars using Hertzsprung-Russell diagram (การจำแนกดวงดาวด้วยผังดวงดาวของ Hertzsprung-Russell)
• Milky Way Galaxy and three types of Galaxies (จักรวาลทางช้างเผือกและจักรวาลสามประเภท)
• Big Bang theory of the origin of the universe (ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่)
 

 
 
     
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com