การใช้งานเมนูสำหรับวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
 
 
  ภาพแสดงเมนูในหน้า Main Page

1. แสดงชื่อ Class หรือวิชาที่เรียน
2. แสดงชื่อผู้ใช้งาน
3. แสดงชื่อ Section
4. แสดงสถานะของผู้เรียน
5. แถบความก้าวหน้าในการเรียน (ร้อยละของบทเรียนที่เรียนจบแล้ว)
6. แสดงเวลาเรียนที่เหลือที่สามารถเรียนได้
7. แสดงหัวข้อหรือชื่อบทเรียนล่าสุด
8. แสดงจำนวนบทเรียนที่เรียนจบแล้ว
9. แสดงจำนวนแบบทดสอบที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์
10. แสดงจำนวนแบบทดสอบที่สอบผ่านเกณฑ์
11. Start Learning ใช้เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียน หรือ Vitual Classroom
12. Report ใช้เพื่อดูรายงานผลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน
13. Assessment ใช้เพื่อเข้าไปทำการบ้าน แบบฝึกหัด รายงานอื่นๆ ที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำประกอบการเรียนในหลักสูตร
      นอกเหนือไปจากการทำแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบในบทเรียน
14. News ใช้เพื่ออ่านข่าวสาร หรือประกาศต่างๆ ที่ประกาศจากผู้สอน และผู้ดูแลระบบ
15. Webboard ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Webboard
16. Chat ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Chat
17. Event Calendar ใช้เพื่อเช็คตารางนัดหมายต่างๆ จากผู้สอนหรือผู้ดูแลระบบ

 
 
 
[ Back ] [ Home ]
   
 
   

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com