Username :
Password :
 
สมัครเรียน
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
Free Website Counter  
 
 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาราชบุรี
 • เลขนัยสำคัญและการปัดเศษ
 
 • การใช้รังสีกำจัดแมลงในอาหารและผลิต ผลทางเกษตร
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย จากรังสี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (น้ำสกัดชีวภาพ)
 • ลูกประคบในธุรกิจสปา
 • การผลิตฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง
 
 • วิทยาศาสตร์ในของเล่น
 • อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็ก
 • DNA
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล
 
 • แนะนำสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
 • ระบบผลิตและเร่งอิเล็กตรอน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตและไวรัสคอมพิวเตอร์
 • การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น ความรู้สู่ประชาชน
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
 • การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร
 • การจัดการนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์กระบวน การผลิต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • รู้จักกับนาโนเทคโนโลยี
 • ครอบครัวระบบสุริยะ
 • เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดย กระบวนการทางความร้อน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ
 
 • ห้องปฏิบัติการเสมือน (Virtual Laboratories)
 • SI Unit
 • มาตรวิทยา ศาสตร์ของการวัด 
 • มาตรวิทยาเบื้องต้น

Earth Science


BIO
version ภาษาไทย
เคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
น้ำ มาตราพีเอช
คาร์บอน
โครงสร้างเซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์
การแบ่งเซลล์
version ภาษาอังกฤษ
Chemistry of Life
Water | pH Levels
Carbon
Cell Structure
Cell Membrane
Cell Division
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com