บทเรียนออนไลน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี !
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
 
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
นาโนเทคโนโลยี
 
 
   นาโนเทคโนโลยีเป็นผลิตผลของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มนุษย์สามารถสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถมองเห็น ออกแบบ หรือสังเคราะห์วัสดุขนาดซุปเปอร์จิ๋วในระดับนาโนเมตรหรือหนึ่งในพันล้านส่วนของเมตร ทำให้วัสดุมีคุณสมบัติพิเศษอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งทางด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร และการทหาร ในอนาคตอันใกล้นี้ นาโนเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตและยังจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่มวลมุนษยชาติอีกด้วย
 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ
 
 
   หากเพื่อน ๆ เคยสังเกต จะพบว่ามีวัสดุมากมายอยู่รอบตัวเรา ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ทำขึ้นจากวัสดุเพียงชนิดเดียว หรืออาจทำขึ้นจากวัสดุหลายชนิด ในการเลือกวัสดุเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น จะต้องคำนึงถึงสมบัติที่ต่างกันของวัสดุด้วยคะ วัสดุมีสมบัติที่แตกต่างกันอย่างไร ค้นหาคำตอบได้จากในบทเรียนคะ
 
 
โลหะ
 
 
   ลูกบิด โครงสร้างหลังคา เครื่องบิน ช้อนส้อม และสร้อยคอทองคำ เพื่อนๆ คิดว่าวัสดุเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง การเลือกโลหะแต่ละชนิดมาใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้น ล้วนมีเหตุผลที่แตกต่างกันคะ ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติต่างๆ ของโลหะ ประโยชน์ แหล่งที่พบตามธรรมชาติ รวมทั้งวิธีการใช้โลหะอย่างไร ให้คุ้มค่า
 
   
 
 
เซรามิก
 
 
 
   เซรามิก เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติคะ มีคุณสมบัติของวัสดุที่ค่อนข้างโดดเด่น เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ คือ มีความแข็งแรงเชิงกล มีความโปร่งแสง ทนต่อสารเคมี และยังมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า เซรามิก นอกจากนี้เรายังสามารถนำเซรามิกไปใช้ในการแพทย์ โดยนำมาทำกระดูกเทียม ข้อเทียม และฟันปลอม เซรามิกนับเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ที่หลากหลาย ซึ่งเพื่อนๆ สามารถเข้าไปศึกษาได้จากในบทเรียน

 
พลาสติกมาจากไหน
 
 
 
   ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้นั้น ก่อนนำไปใช้งานต้องนำไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรูปทรงต่างๆ ก่อน ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกมีหลายวิธี เช่น อัดแบบ เทคนิคเทอร์โมฟอร์ม การอัดรีด การฉีดเข้าเบ้า การเป่าขึ้นรูป การเป่าฟิล์ม การปั่นหลอม โดยพลาสติกที่ผลิตได้นำไปใช้ในงานการแพทย์ ใช้ทำกระดาษ ทำถึง ทำฟิล์มคลุมดิน และอีกหลายหลาย.
 
 
พลาสติกย่อยสลายได้
 
 
 
   ในปัจจุบันพลาสติกสามารถย่อยสลายได้ด้วยวิธีทางชีวภาพ และยังสามารถจำแนกประเภทของพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รวมถึงยังสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางการค้าอีกด้วย
 
 
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้อย่างไร
 
 
 
    การย่อยสลายของพลาสติกอาจจะไม่ต้องใช้เวลานานนับสิบปีเหมือนอย่าง ณ ปัจจุบัน เพราะในอนาคตมีแนวโน้มว่าการย่อยสลายของพลาสติกนั้น อาจเป็นเรื่องที่ง่าย โดยไม่ต้องรอระยะเวลาการย่อยสลายของพลาสติก ซึ่งปัจจุบันมีหลายองค์กรทั่วโลก ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คือ พลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี  ทำให้การเกิดการย่อยสลายง่ายขึ้น
 
 
การทดสอบการย่อยสลายได้ของพลาสติก
 
 
 
   การทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพลาสติกมีด้วยกันหลายวิธี การเลือกใช้วิธีการทดสอบควรคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำ สามารถทำซ้ำให้ผลเหมือนเดิมได้ง่าย ใช้เวลาในการทดสอบไม่นานเกินไป ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก และสามารถทำการทดสอบในสภาวะการทดสอบที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมที่โพลิเมอร์ หรือพลาสติกจะถูกทิ้งหรือตกลงไปมากที่สุด
---------------------2-
 
อุตสาหกรรมผลิตพลาสติกย่อยสลายได้
 
 
 
   พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง อย่างน้อยต้องมีจุลินทรีย์ที่เหมาะสมและเพียงพอจึงจะเกิดการย่อยสลายได้ แต่การนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้งาน อาจไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากขยะพลาสติกได้ การเตรียมความพร้อมของประเทศนอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตแล้ว ยังต้องมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ วิธีการทดสอบ ตลอดจนพัฒนาระบบการทิ้งและการเก็บขยะที่เหมาะสมควบคู่กันไปด้วย.
 
 
เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยกระบวนการทางความร้อน
 
 
 
    เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยนั้น นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประเทศไทย เพราะเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย โดยการผ่านกระบวนการทางความร้อน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยที่ผู้คัดแยกขยะไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญในการคัดแยกขยะมากนัก ซึ่งวิธีนี้ยังได้มาซึ่งพลังงานความร้อนที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย
 
 
ชุดความรู้ ด้านเทคโนโลยีพันธุ์พืชไทย งา
 
 
 
   งา นอกจากจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ทางโภชนาการสูงแล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาค่อนข้างดี แม้ว่างาจะเป็นเมล็ดพืชเล็กๆ แต่สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกงาเป็นพืชสร้างรายได้ไม่ควรพลาดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของงา ชุดความรู้ ด้านเทคโนโลยีพันธ์พืชไทย : งา ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องงา ตั้งแต่เมล็ดงา ต้นงา คุณประโยชน์ต่างๆ ของงา จนถึงวิธีการปลูก เทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูก รวมไปถึงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ.
 
 
เครื่องบดเมล็ดพืชและเครื่องสกัดน้ำมันอเนกประสงค์
 
 
 
   เครื่องบดเมล็ดพืชและเครื่องสกัดน้ำมันอเนกประสงค์ ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ถูกนำเข้ามาช่วยลดแรงงาน ประหยัดเวลา และเพิ่มปริมาณผลผลิตในการแปรรูปวัตถุดิบต่างๆ เช่น งา ถั่ว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ ที่จะส่งเสริม และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตอุตสหกรรมในครัวเรือนไปจนถึงกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมขนาดกลางได้เป็นอย่างดี โดยในบทเรียนนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้ถึงคุณสมบัติ ส่วนประกอบ และวิธีการใช้เครื่องบดเมล็ดพืชและเครื่องสกัดน้ำมันเอนกประสงค์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและกลุ่มผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ตามความต้องการ.
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com