โดยเปิดเรียนออนไลนน์ หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี !
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
 
Bio
version ภาษาไทย
เคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
น้ำ มาตราพีเอช
คาร์บอน
โครงสร้างเซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์
การแบ่งเซลล์
การควบคุมวัฏจักรของเซลล์
ปฏิกิริยาเคมี
การหายใจระดับเซลล์
การสังเคราะห์แสง
ระบบอวัยวะ
ประเภทของเนื้อเยื่อ
ผิวหนัง
ระบบการย่อยอาหาร
อวัยวะในระบบการย่อยอาหาร
version ภาษาอังกฤษ
Chemistry of Life
Water | pH Levels
Carbon
Cell Structure
Cell Membrane
Cell Division
Regulating the Cell Cycle
Chemical Reaction | Energy Enzymes
Cellular Respiration
Photosynthesis
Organ System
Types of Tissues
Skin as an Organ
Digestive System
The Digestive Process
 
 
   
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com