โดยเปิดเรียนออนไลน์ หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี !
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
 
  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 
ห้องปฏิบัติการเสมือน (Virtual Laboratories)
 
 
    บทเรียนนี้ท่านจะได้ทำความรู้จักกับฝ่ายต่างๆ ของสถาบันมาตรวิทยาซึ่งมีทั้งสิ้น 7 ฝ่าย ในรูปแบบของห้องปฏิบัติการเสมือน ได้แก่ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ฝ่ายมาตรวิทยามิติ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาแสง ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน และฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
 
SI Unit
 
 
    การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศจะเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อทุกประเทศได้ใช้ระบบหน่วยวัดเดียวกันที่เป็นสากล "ระบบหน่วยระหว่างประเทศ (International System of Units) หรือ ระบบเอสไอ (SI)" คือ ระบบหน่วยมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO หรือ International Organization for Standardization) กำหนดขึ้นให้ทุกประเทศใช้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การใช้หน่วยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
 
มาตรวิทยา ศาสตร์ของการวัด
 
 
    มาตรวิทยา ศาสตร์แห่งการวัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราจนถึงปัจจุบัน หากไม่มีการวัดเราคงไม่สามารถทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกันได้หรือแม้แต่ไม่สามารถอธิบายลักษณะหรือปรากฎการณ์ต่างๆ ได้ หลายคนอาจจะคิดว่ามาตรวิทยาเป็นเรื่องไกลตัวหรือยากในการทำความเข้าใจ แต่แท้จริงแล้วการใช้ชีวิตประจำวัน ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ "มาตรวิทยา" ด้วยกันทั้งนั้น
 
เวลามาตรฐานประเทศไทย
 
 
เรียนรู้ไปกับวิวัฒนาการของเวลา ความหมาย นิยาม และความสำคัญของเวลา รวมทั้งสนุกไปกับการเปรียบเทียบเวลามาตราฐานทางอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์พื้นฐานได้
 
มาตรวิทยา ศาสตร์ของการวัด
 
 
    มาตรวิทยา ศาสตร์แห่งการวัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราจนถึงปัจจุบัน หากไม่มีการวัดเราคงไม่สามารถทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกันได้หรือแม้แต่ไม่สามารถอธิบายลักษณะหรือปรากฎการณ์ต่างๆ ได้ หลายคนอาจจะคิดว่ามาตรวิทยาเป็นเรื่องไกลตัวหรือยากในการทำความเข้าใจ แต่แท้จริงแล้วการใช้ชีวิตประจำวัน ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ "มาตรวิทยา" ด้วยกันทั้งนั้น
 
 
   

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com