บทเรียนออนไลน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี !
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
 
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 
วิชาการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร
 
 
   นวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการบริหารเพื่อให้เกิดนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทำให้บริษัทมีการเติบโตที่ดี และมีศักยภาพ ที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 
 
การจัดการนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
 
 
   เป็นวิชาสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารภายในขององค์กร ในด้านการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที่องค์กรสร้างขึ้น รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ
 
   
     

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com