บทเรียนออนไลน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี !
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
 
  สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ
 
 
การใช้รังสีกำจัดแมลง ในอาหาร และผลิตผลทางการเกษตร
 
   การฉายรังสีในอาหาร เป็นกระบวนการถนอมอาหารโดยการใช้รังสี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการทำลายเชื้อโรค พยาธิและแมลงที่เป็นศัตรู รวมถึงช่วยควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลง ควบคุมการงอกและชะลอการสุกของผลผลิตการเกษตร ความปลอดภัยหลังจากใช้รังสีในอาหาร และผลิตผลทางการเกษตรนั่นเป็นเช่นไร และรังสีที่ใช้จะทำให้คุณมั่นใจได้อย่างไร ว่าปลอดภัยกับการที่จะนำอาหารที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวมาบริโภค คุณสามารถหาคำตอบได้ ในบทเรียนออนไลน์ชุดนี้.
 
 
วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี
 
 
   รังสี ที่นำมาใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีทั้งผลดีและผลเสีย เราจะมาศึกษาดูว่า รังสีเกิดขึ้นได้อย่างไร นำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มีผลเสียและอันตรายอะไร และเราสามารถป้องกันอันตรายจากรังสีได้ด้วยวิธีใด
 
   
     

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com