บทเรียนออนไลน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี !
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ ให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
 
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
 
   เป็นระบบสารสนเทศของข้อมูลในเชิงพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลอันซับซ้อนของพื้นที่ที่ต้องทำการตัดสินใจวางแผนหรือแก้ปัญหา เพิ่มความรับรู้ข้อมูลในพื้นที่ที่ทำการศึกษาและมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยสามารถประยุกต์ใช้ GIS ในการตอบคำถาม หรือสนับสนุนการตัดสินใจ ตั้งแต่คำถามง่ายๆ เกี่ยวกับการหาตำแหน่งที่ตั้ง ไปจนสร้างแบบจำลองเพื่อทดลองสมมติฐาน
ในการเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์นี้ จะได้เรียนรู้รายละเอียดเนื้อหาระบบสารเทศของข้อมูลในเชิงพื้นที่แล้ว ยังสามารถนำข้อดีและประโยชน์ของวิธีระบบมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้
 
 
วิชา การสำรวจข้อมูลระยะไกล
 
 
   แผนที่ที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล ที่ไม่ต้องใช้คนไปเดินวัดความกว้าง ความยาว และความสูงบนพื้นที่จริง เขาทำได้อย่างไร ใช้เทคโนโลยีแบบไหน ในการสำรวจข้อมูล อันกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นผิวโลก
 
   
     

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0- 2354 -4466
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน แห่ง สวทช.
โทรศัพท์ 02-962-2146-8 อีเมล์ : service@thai2learn.com